Ύδρευση Εμπορείου Θήρας

Προϋπολογισμός: 5.255.000,00€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκλήρωση έως 10/2020 και 02/2020 αντίστοιχα

Υποέργο 1: «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου»
Προϋπολογισμού : 3.271.000,00 €
Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα την εγκατάσταση νέων βαρυτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 30.000 μέτρων για την υδροδότηση των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου, Εξωμύτη και του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας Θήρας.
Καθώς επίσης την κατασκευή τριών (3) πηγαδιών – αντλιοστασίων θαλασσινού νερού στην περιοχή Περιβόλου και δίδυμων καταθλιπτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου μεταφοράς 2.650 μέτρων για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τις νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης Εμπορείου και την μεταφορά του παραγόμενου πόσιμου νερού στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου Θήρας.
Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας Αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας»
Προϋπολογισμός : 1.984.000,00 € με Φ.Π.Α.
Προβλέπεται η προμήθεια δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/day για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Εμπορείου Θήρας.
Η προμήθεια είναι σε διαδικασία έγκρισης των τευχών για την δημοπράτηση τους. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της προμήθειας εντός του 2019.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω ενταγμένης πράξης επιλύουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού μας και διασφαλίζουμε την υδροδότηση με αφαλατωμένο πόσιμο νερό όλων των οικισμών της νότιας Σαντορίνης.