Κατασκευή Στεγασμένων Χώρων Τοποθέτησης Κάδων Απορριμμάτων στην Οία

Προϋπολογισμός: 31.422,93€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 8/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 7/2017

Κατασκευή στεγασμένων χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην Οία για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης της περιοχής.
Το έργο συμβάλει και στην προστασία των κάδων από δυσμενής καιρικές συνθήκες που αποτελούν αιτία πρόκλησης ζημιών και καταστροφής τους (των κάδων).
Επίσης, το έργο συμβάλει στη διευκόλυνση του προσωπικού καθαριότητας κατά τη διαδικασία αποκομιδής καθώς η συγκέντρωση των κάδων σε συγκεκριμένα σημεία μειώνει τις μετακινήσεις οχημάτων και προσωπικού.