Εγκατάσταση αφαλάτωσης – Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 10.215.222,65€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκλήρωση έως 19/04/2020

Το έργο αφορά την κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 5.000 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως, υποθαλάσσιου αγωγού – αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλασσινού νερού, δεξαμενές παραγόμενου, αντλιοστάσιο μεταφοράς πόσιμου νερού και τους καταθλιπτικούς αγωγούς έως τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας με σκοπό την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Καμαρίου, Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Μεσαριάς, Βόθωνα, Μονόλιθου και Αγίας Παρασκευής.
Από 19/04/2018 έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου και έχει εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής του έργου. Ο εργολάβος έχει προμηθευτεί το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών ύδρευσης περίπου 15.000 μέτρων και έχει τοποθετήσει περίπου 6.500 μέτρα δικτύου. Έχουν πραγματοποιηθεί οι εκσκαφές των κτιρίων αφαλάτωσης και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την θεμελίωση των κτιρίων.
Παράλληλα οι δύο μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 5.000 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως έχουν κατασκευασθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας SYCHEM A.E. στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι έτοιμες προς εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των κτηρίων του εργοστασίου αφαλάτωσης.