Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοντοχωρίου

Προϋπολογισμός: 1.087.037,32€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 4/2017
Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Το εν εξελίξει έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του οικισμού Κοντοχωρίου Θήρας αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση παρέμβασης στον δομημένο χώρο με στόχο την αναμόρφωση του οικισμού. Η ανάπλαση πραγματοποιείται στη βάση δύο κύριων αρχών, αφενός αυτής που προωθεί τη διατήρηση της μορφής και του χαρακτήρα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισμού και αφετέρου αυτής που εκσυγχρονίζει χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, τεχνοτροπίες και υλικά για την επίτευξη της βιοκλιματικής λειτουργίας του οικισμού. Η ανάπλαση λαμβάνει υπόψη της πληθώρα παραμέτρων, όπως τον φωτισμό του οικισμού, τον αστικό εξοπλισμό, τη φύτευση, την αποκομιδή απορριμμάτων, τα δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, δημοτικού φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων σε μία προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας του χώρου με ταυτόχρονη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μορφής. Το σύνολο των παρεμβάσεων της ανάπλασης βασίζονται σε μεθόδους κατασκευής και σε χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον ώστε να συνεισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος στην περιοχή και κατά συνέπεια να μεταμορφώσουν τον οικισμό σε χώρο που επωφελείται από τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του.