Αποκατάσταση Βατότητας Οδού Διέλευσης Αγωγού Διάθεσης Λυμάτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φηρών

Προϋπολογισμός: 153.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 12/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2015

Το έργο αποκατέστησε τις εκτεταμένες φθορές που είχε υποστεί ο μοναδικός δρόμος πρόσβασης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φηρών, υπογείως του οποίου διέρχεται ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτει η ΕΕΛ στη θάλασσα. Ο παλαιός δρόμος παρουσίαζε σοβαρά ζητήματα φθοράς λόγω αποκόλλησης σημαντικών σκυροδετημένων τμημάτων του και υποχωρήσεων του εδάφους τα οποία συνολικά έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αγωγού διέλευσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Στις εργασίες αποκατάστασης του δρόμου περιλαμβάνονται η τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου, η καθαίρεση των περισσότερο επιβαρυμένων παλαιών τμημάτων (μήκος 480 μ. και πλάτους 6 μ.), η προετοιμασία της επιφάνειας για την κατασκευή και η κατασκευή του νέου δρόμου με δύσκαμπτο οδόστρωμα με οπλισμό δομικού πλέγματος για την καλύτερη μελλοντική προστασία του υποκείμενου αγωγού καθώς επίσης και η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και προστασίας της οδού σε μήκος 870 μ.