Ανάπλαση Ηρώου Βουρβούλου

Προϋπολογισμός: 28.118,89€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 7/2013

Έργο ανάπλασης της μικρής έκτασης που φιλοξενεί το ηρώο πεσόντων στον οικισμό του Βουρβούλου Δήμου Θήρας. Καθαιρέθηκαν και αποξηλώθηκαν τα υπάρχοντα δάπεδα και επιστρώθηκαν νέες μαρμάρινες πλάκες και μαύροι λίθοι όπου προέβλεπε το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Δημιουργήθηκαν επίπεδα στον χώρο του μνημείου με διαφορετικά υλικά, δημιουργήθηκε χαμηλός τοίχος για καλύτερη προβολή του μνημείου, καθαρίστηκαν και αρμολογήθηκαν οι ξερολιθιές, τοποθετήθηκε ενδοδαπέδιος φωτισμός, ευπρεπίστηκαν τα μικρά κηπάρια και έγιναν μικρές επεμβάσεις για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων.