Η παράδοση του Δήμου Θήρας στην επόμενη Δημοτική Αρχή

Η παράδοση του Δήμου Θήρας στην επόμενη Δημοτική Αρχή

Το Σάββατο 31/08/2019 ο απερχόμενος Δήμαρχος Νίκος Ζώρζος παρέδωσε στον νέο Δήμαρχο Αντώνη Σιγάλα το Δήμο Θήρας.  Από τον Νίκο Ζώρζο συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, παρότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Το υπόλοιπο του ταμείου του Δήμου την 31/08/2019 με πλήρης ανάλυση.
 2. Έγγραφο του τμήματος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου,  το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα εν εξελίξει προγραμματισμένα έργα καθώς και κατάσταση με τις ολοκληρωμένες μελέτες.
 3. Χρονολόγιο ενεργειών για τη διαχείριση απορριμμάτων.
 4. Πλήρης κατάσταση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Δήμου Θήρας (διακρατικά προγράμματα)
 5. Έγγραφο προς το ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού με αίτημα την εκταμίευση του υπολοίπου του Δήμου Θήρας.
 6. Το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Δημάρχου Θήρας.
 7. Το πρωτόκολλο αποφάσεων του Δημάρχου Θήρας.
 8. Το Εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας
 9. Την απογραφή της κεντρικής αποθήκης του Δήμου με ημερομηνία 30/08/2019.
 10. Κατάσταση με τις δράσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και παιδείας και τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού.
 11. Κατάσταση με τις δράσεις του ΔΑΠΠΟΣ.
 12. Τα εν εξελίξει έργα και τις μελέτες της ΔΕΥΑ Θήρας και τα τραπεζικά διαθέσιμα της.
 13. Κατάσταση με τις δράσεις της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
 14. Κατάσταση με τα υπό εξέλιξη έργα- μελέτες-νομιμοποιήσεις και αναθέσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήραςκαθώς και τον ταμειακό απολογισμό αυτού.
 15. Το πλήρες ιστορικό της Μαρίνας του Μονόλιθου.
 16. Πλήρης κατάσταση φακέλων, αρχείων, αντικειμένων (βιβλία-αναμνηστικά-δώρα εθιμοτυπίας) του ιδιαιτέρου γραφείου του Δημάρχου.

Η παράδοση-παραλαβή έγινε παρουσία της προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος αιρετών οργάνων του Δήμου κυρίας Φλώρας Αναπλιώτη.

Ο Κ. Ζώρζος και η δημοτική παράταξη της Θηραϊκής Πολιτείας θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο από τη θέση που της όρισε η κοινωνία, αυτή της αντιπολίτευσης.